top of page

Çalışan sağlık gözetimi

Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki etkilenmeleri önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikleri ile bağışıklamayı, tüm çalışmaların kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve bildirimini de içeren sağlığı koruyucu tüm çalışmalar, (ilkyardım, acil tedavi, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirme ) çalışan sağlık gözetimi kapsamındadır.

1. Periyodik muayeneler
1. Periyodik muayeneler

Önlenebilir sağlık sorunlarının hastalık belirtisi olmayan  bireylerde saptanması amacıyla periyodik sağlık muayeneleri yapılmaktadır. Günümüzde periyodik sağlık muayeneleri yaş, cins ve risk gruplarına özelleşmiş, kapsamlı programlar haline gelmiş, çalışan ve işletmeler tarafından da  talep edilir olmuştur. Bununla birlikte maliyet-etkinlik oranına yönelik eleştiriler de mevcuttur. Periyodik sağlık muayeneleri, yapılması gerekenlerin yanında yapılmaması gerekenler konusunda da önerileri içermelidir. Ülkemizde yapılan uygulamalar dikkate alındığında özellikle yapılmaması gerekenler konusunda büyük bir kaynak ve zaman israfının söz konusu olduğu görülmektedir.

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik hükmü gereğince çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

 

Primus ekibi ortam ölçüm ve incelemelerini, risk analizlerini poliklinik kayıtlarını göz önüne alarak işletmenin hangi bölümünde hangi tetkik - periyodik muayenelerin yapılacağını ve muayenelerin hangi sıklıkta tekrarlanacağını belirler. Bu planlamayı yaparken en düşük maliyetle en etkin ve öncelikli incelemelerin yapılamasını sağlar. Periyodik muayenelerde asıl olan hastayı muayene etmektir. Yalnızca laboratuvar tetkiklerinin yapılması periyodik muayene yerine geçmemektedir. Laboratuvar tetkikleri, gerekiyorsa yapılır. Muayene ve tetkik sonuçları hakkında hasta bilgilendirilir. Yönetmelikte belirtilen ek 2 formunu içeren Primus formu kullanılarak gereken kayıtlar yapılır. Çalışanlar , gereğinde ileri tetkik ve muayeneler için 3.basamak sağlık merkezlerine yönlendirilir.

2. Özel politika gerektiren işçilerin sağlık gözetimi
3. Poliklinik hizmetleri ve acil müdahale

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik hükümleri arasında İşyeri hekiminin poliklinik hizmeti sunması bulunmamaktadır. Ancak işletmenin isteği halinde, ek çalışma saati karşılığında poliklinik hizmetleri de sunulabilir. Poliklinik hizmeti sunabilmek için işletmede işyeri sağlık birimi bulunmalıdır.

 

Primus ekibi mevzuat gereği İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını  yürütür. İşletmede her bölüm ve vardiyada en az bir ilkyardım elemanı bulunacak şekilde çalışanların ilkyardım eğitimini ve çalışmalarını organize eder.

Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak İşyeri hekiminin görevleri arasındadır. Daha önceki yasal düzenlemelerde “çalışanların talep etmeleri halinde” hükmü bulunmamaktaydı.

 

Primus ekibi, 3 haftadan (gereğinde süre kısaltılır) uzun süren istirahat sonrası, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle istirahat sonrası işe dönüşlerde, bulaşıcı veya psikiyatrik hastalık geçirme sonrası işe dönüşlerde, ameliyat sonrası işe dönüşlerde ve çalışma durumunu etkileyecek hastalık tespiti halinde çalışanı muayene ederek sağlık durumunu tespit eder. Muayene neticesinde Sağlık Durumu ve Çalışma Şartları Bildirim Raporu düzenler. 

4. Hastalık sebebiyle izinli olanların işe dönüş muayeneleri
5. Bağışıklama hizmetleri

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları işyeri hekiminin görevleri arasındadır.

 

Primus ekibi biyolojik risk analizi sonrası bağışıklama ile önlenebilir hastalık riski tespit ettiğinde, gerekli aşılama programını planlar ve uygular. Biyolojik risk analizi için, standartlaştırılmış biyolojik tehlike tespit formlarını kullanır. Bulaşıcı hastalık kontrolü, yayılmayı önleme, bağışıklama çalışmaları, hijyen eğitim ve önlemlerini uygular. Bulaşıcı hastalık salgın planlarını hazırlayıp güncel tutar.

  • Gebe veya emziren kadınlar,

  • 18 yaşından küçükler,

  • meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar,

  • kronik hastalığı olanlar,

  • yaşlılar, malul ve engelliler,

  • alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar,

  • birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar özel politika gerektiren grupları oluştururlar.

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik hükmü gereğince özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

 

Primus ekibi en geç 6 aylık tercihen 3 aylık aralarla özel politika geren grupların periyodik muayenesini tekrarlayarak çalıştığı alanda çalışanı kontrol eder. Yapığı iş ile ilgili risk analizi yaparak çalışıp çalışamayacağını bildiren rapor düzenler. Çalışanlarla ilgili Excel formatında liste hazırlar. Çalışanın kısıtları, sağlık kurulu rapor kayıtları, yapmaması gereken işler vb. bu listede yer alır.Laboratuvar tetkikleri, gerekiyorsa yapılır. Muayene ve tetkik sonuçları hakkında hasta bilgilendirilir. Yönetmelikte belirtilen ek 2 formunu içeren Primus formu kullanılarak gereken kayıtlar yapılır. Çalışanlar, gereğinde ileri tetkik ve muayeneler için 3. basamak sağlık merkezlerine yönlendirilir.

Sayfa içeriği
2. Özel politika gerektiren işçilerin sağlık gözetimi
3. Poliklinik hizmetleri ve acil müdahale
4. Hastalık sebebiyle izinli olanların işe dönüş muayeneleri

Örnek olay (case study)

Sakarya, 2016 - Primus'un kas iskelet sistemi problemleri olan çalışanlara yönelik uygulamalarını anlatan örnek olaydır.

5. Bağışıklama hizmetleri

Literatür

Washington D.C., 2009 - Amerikan İSG İdaresinin tıbbi tarama ve sürveyans standartları ile ilgili yayınıdır. (İngilizce)

6. Sağlık kayıtları
6. Sağlık kayıtları

Primus ekibi, çalışılan proseslerin tıbbi bilgilerini ve çalışılan ortamın sağlık risklerini sürekli olarak kaydeder. Bu kayıt işlemini bilgisayar ortamına aktarır.

 

Yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları araştırılır ve önleme faaliyetleri planlanır.

© 2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

bottom of page