top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
 

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;

 

Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

 

Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

 

Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

 

Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6 ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır.

 

Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

 

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu;

 

  • İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlayarak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunar ve yönergenin uygulanmasını izler, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirler ve kurul gündemine alır;

  • İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol gösterir,

  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirir, tedbirleri belirler, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunur,

  • İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapar, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline verir;

  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlar, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlar, işveren veya işveren vekilinin onayına sunar ve bu programların uygulanmasını izler ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunur;

  • İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlar ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol eder;

  • İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izler;

  • İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlar, o yılki çalışmaları değerlendirir, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirler ve işverene teklifte bulunur;

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar verir,

  • İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

 

Primus işletmede görevlendirdiği İşyeri Hekimine gereken desteği sağlar. İş sağlığı ile ilgili önerilerin karar haline gelmesi ve işverene sunulması konusunda çalışmalar yapar. İş sağlığı ve güvenliğinin sürekli gelişmesini sağlayarak işletmenin verimliliğinin ve örgüt ikliminin iyileşmesine katkıda bulunur. Güvenli ve verimli üretimin sağlanması için çalışır. Konu ile ilgili literatürü işveren ve yöneticilere sunar.

© 2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

bottom of page