top of page

Ortam gözetimi

İşyeri hekimi üretim (iş akış) şeması üzerinde işyeri ortamını etkileyen; psikososyal, ergonomik, biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlike kaynaklarını saptamalıdır. İş akış şeması üzerinde riskli noktaları belirlemeli, risk faktörlerini saptamalıdır. Bu risklere maruz kalan çalışanların kimler olduğunu bilmelidir.

 

İşyeri içinde bunları yaparken, önceden hazırlanmış, çalışanların adları, görevleri ve yaşlarının kayıtlı olduğu listeye gerekli notları düşmelidir. İşyeri hekimi önlemlerin alınmadığı bölümleri, makineleri veya işleri iş akış şeması üzerine işaretlemelidir.

1. Risk analizlerinin yapılması ve bölüme uygun çalışanların belirlenmesi

Primus ekibi  çalışan sağlığını etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik tehlike kaynaklarını tespit eder, risk analizini yapar ve etkin-ekonomik önlemleri belirler. İşyerindeki sağlık tehlikelerini tespit ederken standardize edilmiş “Tehlike tespit” formlarını kullanır. Risk analizinde olasılık-şiddet-alınmış önlemler girdilerini kullanarak riskin önem derecesini belirleyerek acil ve öncelikli önlemleri sıralar. Acil sağlık sorunlarına ve meslek hastalığına sebep olabilecek tehlikelerin bertaraf edilmesini önceliklendirir.

 

Primus, sağlık için tehdit oluşturan tehlikeleri önlemek için hiyerarşik çözüm önerileri sunar. Bu hiyerarşik sıralama:

 

1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması, (Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak)

2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, (İkame)

3-Mühendislik önlemlerini uygulamak;

• Otomasyon, • Tecrit,(ayırma) • Uzaklaştırma,

• Havalandırma, • Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma.

4-İdari önlemler-Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

• Çalışma süreleri, • İşyeri düzeni, • Eğitim ve Öğretim,

• Planlı bakım-onarım • iletişim • Denetim-Disiplin

gibi önlemleri içerir. Önerileri sunarken güncel uluslararası ISG literatüründen ( NIOSH, OSHA, HSE, BAUA vb. ) faydalanır. Bu önlemlerle sağlık tehlikesi bertaraf edilemeyecekse Kişisel Koruyucu Donanım  seçilmesi ve kullanılması konusunda öneriler sunar.

 

Risk  analizi esnasında ortamdaki sağlık tehlikesine maruz kalmaması gereken,  hastalığı ve engeli olan çalışanlar belirlenir. Korunması gereken çalışanlar için gereken önlemler alınır (transfer vb.).

2. Ortam ölçümleri

İşverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. İşletmede güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

 

Primus ekibi  ortamdaki fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikeler için  risk analizleri yaparak ortam ölçümlerinin gerekliliğini, yaptırılmasını sağlar. Sonuçları  güncel uluslararası ISG literatürü ışığında değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirler. 

Primus  proseslerde kullanılan kimyasalların solunum yolu ve cilt maruziyetlerini COSHH analiz yöntemiyle değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirler. Hiyerarşik risk önlem yöntemlerini ve kullanılacak KKD’leri önerir.

3. Kimyasallar için risk analizlerinin hazırlanması
4. Proses değişikliklerinde ve yeni proseslerde risk analizi ve çalışan kontrolü

Primus, yeni proses ve işyeri tasarımında işletmeye danışmanlık hizmeti verir. İşin planlanması, organizasyonu, uygulanması esnasında iş sağlığı yönünden gerekecek düzenlemeleri ve kullanılacak KKD’leri belirler.

Sayfa içeriği
2. Ortam ölçümleri
3. Kimyasallar için risk analizlerinin hazırlanması

Literatür

Washington D.C., 2009 - Amerikan İSG İdaresinin tıbbi tarama ve sürveyans standartları ile ilgili yayınıdır. (İngilizce)

1. Risk analizlerinin yapılması ve bölüme uygun çalışanların belirlenmesi
4. Proses değişikliklerinde ve yeni proseslerde risk analizi ve çalışan kontrolü

Vardiyalı çalışılan, gece çalışması yapılan, ağır iş yükü olan, yüksek tempolu çalışılan veya çalışma süresi uzun olan riskli çalışma türleri saptanmalıdır. Riskli çalışma koşulları işyeri hekimince bilinmelidir. İşyeri hekimi işyerinin genel hijyen koşullarını (işyerinin genel temizliği, içme suyu, kullanma suyu, yemek yapılan ve yenilen yerler, soyunma odaları ve dolapları, yıkanma yerleri, lavabo, duş tuvalet) saptamalıdır.

Primus. standartlaştırılmış formlarla işletmelerdeki sosyal tesislerin denetimini yapar. Yemekhane, tuvaletler, duş ve soyunma odaları, kreş ve emzirme odaları genel hijyen yönünden kontrol edilir. Su sebillerinin 3 ayda bir dezenfeksiyon işlemleri yaptırılır. Düzenli olrak hijyen kontrolleri yapılır.

Klimaların yıllık bakımı esnasında dezenfeksiyon işleminin yaptırılması sağlanır (legionella riski).

 

Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığı düzenli olarak kontrol edilir.

5. Denetim
5. Denetim

© 2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

bottom of page